Title Image

Blog Logo

Makefile Functions

🌱 Makefile Functions

    Các function trong makefile giúp việc truy xuất vào các files, folders trở nên dễ dàng hơn, thay vì sử dụng các đường dẫn trực tiếp. Điều này giúp tổng quát hóa các tệp giống như Variable mà mình đã nói ở bài trước

    Mình sẽ giới thiệu về một số Functions thường được sử dụng như wildcard, forech, notdir, ...

    👉 "wildcard" Character

    Ký tự wildcard được tạo ra bởi các ký tự '*', '?', '[...]'.

    Ví dụ, *.c đại diện cho tất cả các file có đuôi là .c


    👉 foreach

                                    Cú pháp:     $(foreach var, list, text) 

    Function foreach có thể làm cho một đoạn văn bản (var) có thể sử dụng lặp lại nhiều lần (list) mỗi thời điểm nó sẽ đại diện cho một chuỗi khác nhau (list).


    Một ví dụ tiêu biểu là dùng để get toàn bộ các file trong các folder a, b, c, d thuộc dirs
Ở đây var = dir sẽ lần lượt được gán các giá trị a, b, c, d thuộc dirs. Giá trị này sẽ được thay thế bằng đoạn $(wildcard $(dir)/*).      
    Ví dụ trên sẽ tương tự như việc dùng wildcard như sau:

    👉 notdir

    notdir viết tắt của not-direction, tức là không có đường dẫn. Dùng để lấy ra tên file cuối cùng mà bỏ qua đường dẫn của nó.
      Ví dụ

>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Đăng nhận xét

0 Nhận xét