Title Image

Blog Logo

Makefile Variables

🌱 Makefile Variables

    Ở bài trước mình đã giới thiệu tổng quan về Makefile và các Rule trong Makefile. Bài này sẽ giới thiệu về các Variables trong Makefile.

    👉 Tại sao cần dùng Variable?

    Một makefile có thể dùng để quản lý một project lớn, có thể bao gồm các folders: Source Files, Header Files, Object Files, Output Files, ... Các folder này có thể cố định, nhưng không điều gì đảm bảo các file source trong đó không thay đổi.

    Vì vậy, cần tổng quát hóa makefile qua các folders thay vì các files đơn lẻ. 

     👉 Người ta sử dụng Variable để tổng quát hóa Makefile, tránh sử dụng những tên file cụ thể.

    Ví dụ về Variable, nó cũng khai báo giống như biến trong C, nhưng không có kiểu dữ liệu.  


    Cùng với đó là việc dùng dấu gán := để khởi tạo biến hoặc dùng dấu =

    Để truy xuất đến giá trị của một Variable, ta sử dụng cú pháp $(Variable_Name)


    Ta cũng có thể kiểm tra tên của một biến bằng target print <Dùng lệnh echo>
    

    Ví dụ: make print-PROJ_NAME

    👉 Automatic Variables

    Để tổng quát hóa hơn nữa tránh sử dụng tên các file, người ta sử dụng các Automatic Variables:

  •     $@ biểu thị cho tên file của target thuộc rule
  •     $^ biểu thị cho tên của tất cả các prerequisite (file input)
  •     $< biểu thị cho tên file đầu tiên trong prerequisite 

    👉 Ví dụ sử dụng Automatic Variables

   


Đăng nhận xét

0 Nhận xét