Title Image

Blog Logo

[Python] 10 - Dictionary trong Python

🌱 [Python] 10 - Dictionary trong Python

mydict = {
    "name" : "apple",
    "OS"   : "IOS",
    "year" : 2022
}

    Trên đây là một ví dụ về Dictionary trong Python! Một trong 4 kiểu dữ liệu tích hợp (Built-in Data Types), 4 kiểu dữ liệu này bao gồm: ListTupleSetDictionary.

  • List - Một tập hợp các items theo thứ tự, các items có thể thay đổi, các phần tử có thể có giá trị trùng lặp.
  • Tuple - Một tập hợp các items theo thứ tự, các items có giá trị không đổi, các phần tử có thể có giá trị trùng lặp.
  • Set - Một tập hợp các items không theo thứ tự, không thể thay đổi, không được định chỉ số - index, các phần tử không thể có giá trị trùng lặp.
  • Dictionary - Một tập hợp các items theo thứ tự, các items có thể thay đổi, các phần tử không thể có giá trị trùng lặp.
    Cả 4 kiểu dữ liệu trên đều có thể sử dụng các toán tử như cộng, nhân giống như các kiểu dữ liệu thông thường. 

    👉 Dictionary là gì?

    Dictionary là một kiểu dữ liệu được sử dụng trong các ngôn ngữ bậc cao, dùng để lưu trữ dữ liệu theo dạng cặp key : value ⇒ Giống như cấu trúc từ điển anh việt có từ ngữ : giải nghĩa.

    Dictionary là tập hợp các items theo thứ tự, các items có thể thay đổi, các phần tử không thể có giá trị trùng lặp.

    Khởi tạo một Dictionary bằng 2 dấu ngoặc nhọn như trên, với các thành phần bên trong Set hoàn toàn có thể chứa các items với kiểu dữ liệu khác nhau. 

    💬 Ví dụ khởi tạo một Dictionary và in ra:

>> mydict = {         "name" : "apple",         "OS"   : "IOS",
        "year" : 2022     }
>> print(mydict) {"name" : "apple", "OS" : "IOS", "year" : 2022}

    💬 Ví dụ truy xuất đến phần tử của Dictionary theo cặp Key : Value. Với mỗi Key sẽ có một Value tương ứng.

>> mydict = {         "name" : "apple",         "OS"   : "IOS",
        "year" : 2022     }
>> print(mydict["name"])
"apple"

    👉 Duplicates Not Allowed

    Dictionary không cho phép 2 phần tử Key có giá trị trùng nhau. Vì vậy, khi 2 Key giống nhau có giá trị Value khác nhau, Dictionary sẽ chỉ nhận giá trị phía sau khi khai báo.

>> mydict = {         "name" : "apple",         "OS"   : "IOS",
        "year" : 2018         "year" : 2022        # Only keep this value     } >> print(mydict) {"name" : "apple", "OS" : "IOS", "year" : 2022}

    👉 Change Items

    Dictionary cho phép thay đổi Value bằng cách truy xuất vào Key tương ứng.

>> mydict = {
        "name" : "apple",          "OS"   : "IOS",
         "year" : 2022     } >> mydict["OS"] = "Adroid"
>> print(mydict)
{"name" : "apple", "OS" : "Adroid", "year" : 2022}

    👉 Add Items to Dictionary

    💬 Dễ dàng thêm một Item vào Dictionary bằng cách gán giá trị Value cho Key.

>> mydict = {         "name" : "apple",          "OS"   : "IOS",          "year" : 2022 }
>> mydict["model"] = "13Pro" >> print(mydict) {"name" : "apple", "OS" : "Adroid", "year" : 2022, "model" : "13Pro"}

    💬 Cách thứ hai là sử dụng method update() để thêm một Dictionary khác

>> mydict = {         "name" : "apple",    
        "OS"   : "IOS",    
        "year" : 2022 } >> mydict.update({"model" : "13Pro"}) >> print(mydict) {"name" : "apple", "OS" : "Adroid", "year" : 2022, "model" : "13Pro"}

    👉 Chi tiết các bạn xem tại video bài học dưới đây

Chúc các bạn học tập tốt 😊 

Xem Bài Python 9                   Xem Bài Python 11

Đăng nhận xét

0 Nhận xét