Title Image

Blog Logo

Bare - Metal Example

🌱 Bare - Metal Example

    Bài viết trước mình đã giới thiệu về Bare - Metal Embedded

    ➤ Ví dụ một project được tạo trong STM32CubeIDE, nó bao gồm các thành phần chính sau

 • Source code (File .c, .h, .cpp, .asm).
 • File Startup: Chứa Vector table, dùng để thiết lập các khởi tạo ban đầu (copy data từ Flash lên RAM), trước khi gọi hàm main (File Start up thường là file .asm, .c).
 • Makefile là một file dạng script chứa thông tin về cấu trúc các file trong project và các lệnh để tạo ra các file đích.
 • File linker script dùng để relocation các vùng nhớ cần thiết.

    👉 Vậy cần trang bị những khiến thức gì để có thể tạo một project theo Phương pháp Bare – Metal?

 • Cần nắm rõ về Build Process, quá trình build một chương trình C.
  Xem bài viết về Build Process tại đây!
 • Cần hiểu về Makefile và cách viết một Makefile.
   Xem các bài về Makefile tại đây!
 • Hiểu cấu trúc file Startup, các thành phần trong file Startup, quy trình của vi điều khiển trước khi gọi hàm main, cách viết một file Startup cơ bản
 • Nắm bắt được bộ nhớ của Vi điều khiển cần viết và hiểu được cấu trúc Linker Scrip File.
 • Hiểu cách nạp chương trình vi điều khiển, hiểu về Debugger sử dụng quá trình Debug.
 • Hiểu các file source code (.c, .h) của chương trình, lập trình thanh ghi vi điều khiển.
  Xem các bài viết về lập trình STM32 tại đây! Lập trình 8051!Lập trình 8051!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét