Title Image

Blog Logo

[Python] 8 - Tuple trong Python

🌱 [Python] 8 - Tuple trong Python

mytuple = ("apple", "banana", "cherry")

    Trên đây là một ví dụ về Tuple trong Python! Một trong 4 kiểu dữ liệu tích hợp (Built-in Data Types), 4 kiểu dữ liệu này bao gồm: ListTupleSetDictionary.

  • List - Một tập hợp các items theo thứ tự, các items có thể thay đổi, các phần tử có thể có giá trị trùng lặp.
  • Tuple - Một tập hợp các items theo thứ tự, các items có giá trị không đổi, các phần tử có thể có giá trị trùng lặp.
  • Set - Một tập hợp các items không theo thứ tự, không thể thay đổi, không được định chỉ số - index, các phần tử không thể có giá trị trùng lặp.
  • Dictionary - Một tập hợp các items theo thứ tự, các items có thể thay đổi, các phần tử không thể có giá trị trùng lặp.
    Cả 4 kiểu dữ liệu trên đều có thể sử dụng các toán tử như cộng, nhân giống như các kiểu dữ liệu thông thường. 

    👉 Tupple là gì?

    Tupple là một kiểu dữ liệu được sử dụng trong các ngôn ngữ bậc cao, dùng để lưu trữ nhiều items trong cùng một biến, giống như List, nhưng khác với List ở chỗ các phần tử trong Tuple là không thể thay đổi được. 

    Khởi tạo một Tuple bằng 2 dấu ngoặc tròn như trên, với các thành phần bên trong Tuple hoàn toàn có thể chứa các items với kiểu dữ liệu khác nhau. 

    💬 Ví dụ khởi tạo một Tuple và in ra

>> mytuple = ("apple", "banana", "cherry")
>> print(mytuple) ("apple", "banana", "cherry")

    💬 Ví dụ khởi tạo một Tuple với các items có kiểu dữ liệu khác nhau

>> mytuple = ("apple", 34, "cherry", True, 1.5)
>> print(mytuple)
("apple", 34, "cherry", True, 1.5)

    👉 Tuple giống với List và Array ở chỗ có thể truy xuất các phần tử theo chỉ số - index. Index trong List cũng bắt đầu từ 0, và kết thúc bởi (Độ dài List - 1)

>> mytuple = ("apple", "banana", "cherry")
>> print(mytuple[0])
"apple"

    👉 Tuple Length

    Để xác định độ dài một Tuple - Tuple có bao nhiêu Items, Python hỗ trợ method len()

>> mytuple = ("apple", "banana", "cherry")
>> print(len(mytuple))
3

    👉 Tuple Constructor

    Với các items riêng biệt, chúng ta có thể khởi tạo một Tuple mới.

>> mytuple = tuple(("apple", "banana", "cherry"))     # note the double round-brackets
>> print(mytuple)
("apple", "banana", "cherry")

    👉 Tuple Add Items

    Với Tuple là kiểu dữ liệu không thể thay đổi, tức là không thể thêm, xóa, thay đổi các phần tử trong tuple. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể workaround bằng cách chuyển Tuple thành List, sau đó thực hiện các thao tác thêm, xóa, thay đổi, rồi sau đó chuyển lại thành Tuple.

    💬 Ví dụ thay đổi một phần tử trong Tuple

>> mytuple = ("apple", "banana", "cherry")
>> tolist = list(mytuple)         # convert tuple to list >> tolist[1] = "kiwi" >> mytuple = tuple(tolist)        # convert list to tuple again
>> print(mytuple) ("apple", "kiwi", "cherry")

    👉 Chi tiết các bạn xem tại video bài học dưới đây    Chúc các bạn học tập tốt 😊 

Xem Bài Python 7                     Xem Bài Python 9

Đăng nhận xét

0 Nhận xét