Title Image

Blog Logo

Bài 18. 8051 Power Down & Idle Mode

🌱 Bài 18. 8051 Power Down & Idle Mode

    👉 Các chế độ tiết kiệm năng lương trong Vi điều khiển 8051

    Trong các ứng dụng của Vi điều khiển thì việc kiểm soát năng lượng là rất quan trọng, vì năng lượng vi điều khiển sử dụng tuy nhỏ nhưng nếu chạy liên tục thì cũng chiếm một phần đáng kể, đặc biệt trong các ứng dụng sử dụng pin.

    Vì vậy, các vi điều khiển luôn hỗ trợ nhiều hơn một chế độ tiết kiệm năng lượng, để cho người lập trình tùy ý sử dụng. Vi điều khiển 8051 cũng không phải là ngoại lệ, nó cung cấp cho người dùng 2 chế độ tiết kiệm năng lượng: 

 • Power Down Mode 
 • Idle Mode

    Như trong hình thì chế độ Power Down Mode (PD) quyết định việc Clock có được cấp cho bộ chia 12, để cung cấp clock cho toàn bộ Vi điều khiển hay không, trong khi Idle Mode (IDL) quyết định việc có cấp Clock cho CPU hay không, các ngoại vi khác như Timer, Interrupt, UART sẽ không bị ảnh hưởng bởi Idle Mode. 
    Từ đó, có thể thấy Power Down là chế độ tiết kiệm triệt để hơn về mặt năng lượng so với Idle Mode. Cụ thể so sánh về mặt năng lương của 2 chế độ này so với việc không sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng: 
 

    👉 Mặc dù tiết kiệm năng lượng hơn so với Idle Mode, nhưng Power Down gần như tắt toàn bộ Clock của cả Vi điều khiển, nên cách duy nhất để thoát khỏi chế độ này là Hardware Reset. 
    👉 Trong khi đó, với Idle Mode, ngoài Hardware Reset, người dùng còn có thể sử dụng Interrupt để thoát khỏi chế độ này. 

    👉 Thanh ghi sử dụng cho chế độ tiết kiệm năng lượng

 
    Thanh ghi PCON - Power Control Register

 • Bit 1 - PD: Power Down
  1 = Enable Power Down Mode
  0 = Disable Power Down Mode
 • Bit 0 - IDL: Idle
  1 = Enable Idle Mode
  0 = Disable Idle Mode

    👉 Example - Idle Mode

    Việc sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng rất đơn giản, chỉ cần set / clear các bit tương ứng trong thanh ghi PCON lên để Enable / Disable các chế độ đó. 
    Ví dụ: Tạo ngắt ngoài 1 và ngắt ngoài 0 tương ứng để Enable & Disable Idle Mode.

    ➤ Code mẫu


>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Xem Bài 17                               Xem Bài 19

Đăng nhận xét

0 Nhận xét