Title Image

Blog Logo

Pico 2. First Program - GPIO/Blink LED

🌱 Pico 2. First Program - GPIO/Blink LED

    Một chương trình quen thuộc khi mới bắt đầu với bất cứ vi điều khiển nào, đó chính là Blink LED. Kiến thức yêu cầu đó là GPIO. Đối với Raspberry Pico và MicroPython cũng vậy!

    👉 IDE sử dụng: Thonny

    👉 Kết nối phần cứng

GPIO

    Kết nối chân số 28 của Pico với LED và điện trở nối xuống đất theo sơ đồ trên. Các bạn có thể tham khảo thêm sơ đồ chân của Pico dưới đây:

Pinout

    👉 Triển khai phần code

  • import thư viện Pin để sử dụng chức năng GPIO, thư viện utime hỗ trợ hàm delay.
  • Setup chân 28 là Input hoặc Output bằng hàm Pin(pinNumber, Pin.IN/OUT), đối với bài toán này là Output.
  • Sử dụng các method low(), high(), toggle () để điều khiển LED.

    ➤ Các bạn có thể tham khảo đoạn code mẫu dưới đây của mình:

Code Blink

    
➤ Và đây là kết quả đạt được cùng với LED được nhấp nháy với thời gian trễ là 1s.

BlinkLED

    Chúc các bạn học tập tốt 😊

<= Xem Bài Pico 1                   Xem Bài Pico 3 =>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét