Title Image

Blog Logo

🌱 C/C++ Comments

🌱 C/C++ Comments

C/C++ hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác đều hỗ trợ tính năng comment. Bản chất comment là những đoạn mã thêm vào để giúp cho code dễ đọc hiểu hơn, và đánh dấu cho người lập trình. Các comment hoàn toàn không tham gia vào quá trình compile. Trong C/C++, chúng bị loại bỏ khỏi code trong quá trình Pre-Processing.

    Có 2 cách để thêm comment vào code:

  • //        Comment Single Line
  • /**/    Comment Multiple Line

    👉 Comment Single Line

    Trong C/C++, bất kỳ dòng nào bắt đầu bằng // đều là comment, và nó có thể chứa nội dung bất kỳ. Ví dụ,

// declaring a variable
int a;

// initializing the variable 'a' with the value 2
a = 2;

    Chương trình cũng có thể comment trực tiếp ngay sau Statement. Ví dụ,

int a;    // declaring a variable

    👉 Comment Multiple Line

    Trong C/C++, bất kỳ dòng nào ở giữa 2 dấu /* */ đều là comment, và có thể chứa bất kỳ nội dung gì. Ví dụ,

/* Declare a variable
to store frequency of LED
*/
int led_freq = 100;

    Cú pháp này có thể sử dụng cho cả comment single line và multiple line.

    👉 Tại sao cần dùng Comment?

Dễ đọc hiểu code trong tương lai, cũng như cho các đồng nghiệp, người làm cùng project.

Dùng comment để giải thích tại sao bạn làm điều đó trong code

Dùng comment để việc debug hiệu quả hơn - thay vì xóa đi các dòng code để debug chúng ta có thể comment nhanh chúng lại để tránh các sai xót.

Tip: Khi sử dụng các Editor để viết code, hãy luôn nhớ rằng chúng có các phím tắt để comment các đoạn code.
Ví dụ, Ctrl + / hoặc Ctrl + K hoặc Ctrl + Q tùy vào từng Text Editor.

>>>= Follow ngay =<<<

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Chúc các bạn học tập tốt 😊


                                                                         

Đăng nhận xét

0 Nhận xét