Title Image

Blog Logo

🌱 C++ vòng lặp for (for loop)

🌱 C++ vòng lặp for (for loop)

cpp
Trong lập trình, vòng lặp - loop được sử dụng để lặp lại việc thực thi một đoạn code nhiều lần.

    C/C++ hỗ trợ 3 loại vòng lặp,

 • for loop
 • while loop
 • do..while loop

    Mỗi loại vòng lặp sẽ có cú pháp và usecase khác nhau, bài viết này sẽ tập trung vào vòng lặp for.

    👉 Cú pháp vòng lặp for trong C++

for (initialization; condition; update)
{
  // body of-loop 
}

 • initialization - Khởi tạo biến đếm, chỉ thực hiện 1 lần.
 • condition - Điều kiện kiểm tra của vòng lặp, sẽ được thực hiện kiểm tra ở mỗi lần lặp,
  • condition = true, đoạn code vòng lặp sẽ được tiếp tục thực hiện.
  • condition = false, vòng lặp kết thúc.
 • update - Cập nhật giá trị của các biến đếm.

    ➢ Phần condition thường được triển khai bằng các toán tử quan hệ (Relational) và toán tử logical.

    🔻 Lưu đồ thuật toán của vòng lặp for

cpp-for-loop-working
Lưu đồ thuật toán của vòng lặp for

    👉 Ví dụ sử dụng vòng lặp for trong C++

    🔻 Ví dụ 1. In các số liên tiếp từ 1 đến 5

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 1; i <= 5; ++i)
  {
    cout << i << " ";
  }
  return 0;
}

    Run This Code    

    ➥ Các bạn có thể bấm "Run This Code", kết quả hiển thị trên màn hình console như sau.

1 2 3 4 5

    ➢ Hoạt động của vòng lặp trên,

Lần lặpBiến đếmi <= 5Action
1i = 1true1 được in ra. i tăng lên 2.
2i = 2true2 được in ra. i tăng lên 3.
3i = 3true3 được in ra. i tăng lên 4.
4i = 4true4 được in ra. i tăng lên 5.
5i = 5true5 được in ra. i tăng lên 6.
6i = 6falseVòng lặp kết thúc

    🔻 Ví dụ 2. Tính giai thừa của một số nguyên

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int num, fact = 1;

  cout << "Enter a positive integer: ";
  cin >> num;

  for (int i = 1; i <= num; ++i)
  {
    fact *= i;
  }

  cout << "Factorial of num = " << fact << endl;
  return 0;
}

    Run This Code    

    ➥ Các bạn có thể bấm "Run This Code", kết quả hiển thị trên màn hình console như sau khi nhập vào một số nguyên >= 0.

Enter a positive integer: 5
Factorial of num = 120

    👉 Sử dụng vòng lặp for cho array

    Nếu đã quen với lập trình C thì chúng ta có thể duyệt một mảng theo index, trong C++ hỗ trợ một cách tốt hơn để duyệt các phần tử trong một mảng bằng vòng lặp for. Cú pháp,

for (variable : collection)
{
  // body of loop
}

    Vòng for này sẽ duyệt qua toàn bộ các phần tử trong collection (Có thể là mảng hoặc vector), và lần lượt gán các giá trị của nó cho variable.

    🔻 Ví dụ 3. Duyệt qua các phần tử của một mảng

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int num_array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
 
  for (int n : num_array)
  {
    cout << n << " ";
  }
  return 0;
}

    Run This Code    

    ➥ Các bạn có thể bấm "Run This Code", kết quả hiển thị trên màn hình console như sau.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    ➤ Đối với các ví dụ kể trên, dễ thấy, vòng lặp for sử dụng cho các vòng lặp biết trước số lần lặp, ví dụ duyệt qua mảng, vector, đếm từ 1 đến một số nguyên biết trước, ...

>>>= Follow ngay =<<<

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Chúc các bạn học tập tốt 😊

                                                       

Đăng nhận xét

0 Nhận xét