Title Image

Blog Logo

🌱 C++ Conditional Statement - Câu lệnh điều kiện switch..case

🌱 C++ Conditional Statement - Câu lệnh điều kiện switch..case

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu về Câu lệnh điều kiện if..else. Trong C/C++ còn hỗ trợ thêm một câu lệnh điều kiện khác nữa, đó là switch..case. Khác với câu lệnh điều kiện if..else, switch..case có thể hỗ trợ thực thi nhiều nhánh của câu lệnh.

    👉 Cú pháp câu lệnh switch..case

switch (expression)
{
  case constant1:
    // code to be executed if 
    // expression is equal to constant1;
    break;

  case constant2:
    // code to be executed if
    // expression is equal to constant2;
    break;
    .
    .
    .
  default:
    // code to be executed if
    // expression doesn't match any constant
}

    🔻 Hoạt động của câu lệnh switch..case

    expression được kiểm tra giá trị và so sánh với các hằng số ở từng case.

 • Nếu expression có giá trị bằng với hằng số tương ứng, đoạn code trong case đó sẽ được thực thi, đoạn code sẽ tiếp tục được thực thi cho đến khi hết câu lệnh, hoặc gặp câu lệnh break.
 • Nếu không có case nào thỏa mãn, đoạn code trong default sẽ được thực thi.

    🔻 Lưu đồ thuật toán của câu lệnh switch..case

CPP switch case

    👉 Ví dụ sử dụng câu lệnh switch..case

    Tạo một máy tính đơn giản bằng câu lệnh switch,

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  char operation;
  float num1, num2;
  cout << "Enter an operator (+, -, *, /): ";
  cin >> operation;
cout << "Enter two numbers: " << endl; cin >> num1 >> num2; switch (operation)
    { case '+': cout << num1 << " + " << num2 << " = " << num1 + num2; break; case '-': cout << num1 << " - " << num2 << " = " << num1 - num2; break; case '*': cout << num1 << " * " << num2 << " = " << num1 * num2; break; case '/': cout << num1 << " / " << num2 << " = " << num1 / num2; break; default: // operator is doesn't match any case constant (+, -, *, /) cout << "Error! The operator is not correct"; break; } return 0; }     Run This Code    

    ➥ Các bạn có thể bấm "Run This Code", kết quả hiển thị trên màn hình console như sau với từng phép tính toán và các toán hạng khác nhau.

Enter an operator (+, -, *, /): +
Enter two numbers: 
2.3
4.5
2.3 + 4.5 = 6.8

Enter an operator (+, -, *, /): -
Enter two numbers: 
2.3
4.5
2.3 - 4.5 = -2.2

Enter an operator (+, -, *, /): *
Enter two numbers: 
2.3
4.5
2.3 * 4.5 = 10.35

Enter an operator (+, -, *, /): /
Enter two numbers: 
2.3
4.5
2.3 / 4.5 = 0.511111

Enter an operator (+, -, *, /): ?
Enter two numbers: 
2.3
4.5
Error! The operator is not correct.

Lưu ý: Từ khóa break dùng trong mỗi case dùng để thoát khỏi case đó sau khi thực hiện xong khối lệnh.
Một số trường hợp chúng ta sẽ không cần dùng từ khóa này, khi muốn sau khi thực hiện xong case này thì chương trình tiếp tục thực hiện đoạn code trong các case khác. Mục đích thường dùng để kết hợp các case khác nhau cùng thực hiện một đoạn code.


>>>= Follow ngay =<<<

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Chúc các bạn học tập tốt 😊

                                                       

Đăng nhận xét

0 Nhận xét