Title Image

Blog Logo

🌱 C++ break Statement

🌱 C++ break Statement

Từ khóa break hay câu lệnh break đã từng được giới thiệu và sử dụng trong câu lệnh điều kiện switch

    Ngoài việc được sử dụng trong câu lệnh switch, break còn được sử dụng khá phổ biến trong các vòng lặp - loop, mục đích là dùng để thoát khỏi các vòng lặp khi cần thiết.

    👉 Từ khóa break với vòng lặp

    🔻 Cú pháp khá đơn giản của câu lệnh break,

break;

    🔻 Hoạt động của câu lệnh break với vòng lặp trong C++

cpp-break-with-loop-working
Câu lệnh break với vòng lặp for và while

    Từ khóa break được sử dụng để thoát khỏi vòng lặp ở một thời điểm thích hợp, vì vậy, nó sẽ đi kèm với một câu lệnh điều kiện (và chỉ có thể là câu lệnh điều kiện if - không thể là switch do break cũng dùng để thoát khỏi switch).

    Vì vậy, trong các vòng lặp nếu có sự xuất hiện của break, bạn sẽ luôn nhìn thấy nó nằm trong một câu lệnh điều kiện if.

    👉 Các ví dụ về sử dụng break trong vòng lặp

    🔻 Ví dụ về break với vòng lặp for

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  for (int i = 1; i <= 5; i++)
  {
    // break condition   
    if (i == 3)
    {
      break;
    }
    cout << i << endl;
  }
    return 0;
}

    Run This Code    

    ➥ Các bạn có thể bấm "Run This Code", kết quả hiển thị trên màn hình console như sau.

1
2

    Đoạn code trên sử dụng câu lệnh break và điều kiện để thoát vòng lặp là if (i == 3). Nên đến đây, khi i có giá trị bằng 3 thì câu lệnh break sẽ được thực thi và vòng lặp bị thoát, nên giá trị 3 không được in ra.

    🔻 Ví dụ về sử dụng break trong vòng lặp while

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int number;
  int sum = 0;

  while (true) 
    {
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> number;

    if (number < 0)
        {
      break;
    }
    // add all positive numbers
    sum += number;
  }
  cout << "The sum is " << sum << endl;
  return 0;
}

    Run This Code    

    Đoạn code trên dùng để tính tổng các số nguyên dương mà user nhập vào, việc nhập sẽ dừng lại khi user gõ một số nguyên âm if (number < 0).

    ➥ Các bạn có thể bấm "Run This Code", kết quả hiển thị trên màn hình console như sau.

Enter a number: 1
Enter a number: 2
Enter a number: 3
Enter a number: -4
The sum is 6.

    🔻 Ví dụ về sử dụng break trong vòng lặp lồng nhau (nested loop)

    Nhắc lại, câu lệnh break sử dụng để thoát khỏi vòng lặp chứa nó. Vì vậy nếu có nhiều vòng lặp lồng nhau, break sẽ chỉ thoát khỏi vòng lặp bên trong đang chứa nó gần nhất.

    Ví dụ sử dụng,

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int number, sum = 0;

  // first loop
  for (int i = 1; i <= 3; i++)
    {
    // second loop
    for (int j = 1; j <= 3; j++)
        {
      if (i == 2)
            {
        break;
      }
      cout << "i = " << i << ", j = " << j << endl;
    }
  }
  return 0;
}

    Run This Code    

    ➥ Các bạn có thể bấm "Run This Code", kết quả hiển thị trên màn hình console như sau.

i = 1, j = 1
i = 1, j = 2
i = 1, j = 3
i = 3, j = 1
i = 3, j = 2
i = 3, j = 3

    Với chương trình này, câu lệnh break được thực hiện khi i == 2, nó sẽ kết thúc vòng lặp bên trong và chuyển sang thực hiện vòng lặp bên ngoài.

    Do đó giá trị i = 2 không được hiển thị. 

>>>= Follow ngay =<<<

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Chúc các bạn học tập tốt 😊

                                                       

Đăng nhận xét

0 Nhận xét